top of page

CROATIAN

MARTYRS PARISH

OTHER SACRAMENTS -

OSTALI SAKRAMENTI

CONFIRMATION - SV. POTVRDA

Confirmation

1285 Baptism, the Eucharist, and the sacrament of Confirmation together constitute the "sacraments of Christian initiation," whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the sacrament of Confirmation is necessary for the completion of baptismal grace.88 For "by the sacrament of Confirmation, [the baptized] are more perfectly bound to the Church and are enriched with a special strength of the Holy Spirit. Hence they are, as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by word and deed."

from the Catechism of the Catholic Church

1285 Zajedno s krštenjem i euharistijom sakrament Potvrde tvori cjelinu "sakramenata kršćanske inicijacije", jedinstvo koje treba čuvati. Vjernicima treba zato tumačiti kako je primanje ovog sakramenta nužno za utvrđenje krsne milosti. "Po sakramentu Potvrde krštenici se još savršenije vežu uz Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su tako obvezniji kao pravi Kristovi svjedoci da riječju i djelom šire i brane vjeru".

iz Katekizma Katoličke Crkve

In Croatian Martyrs Church, we prepare candidates for the sacrament of Confirmation, which is conferred in grade 7, as a rule in the Archdiocese of Toronto. The sacramental prep begins some time in early October. For more info, please call the parish office or check the parish bulletin at the beginning of the school year.

U Župi Hrvatskih mučenika pripremamo kandidate za sakrament svete Potvrde koji je podjeljuje u 7. razredu, što je pravilo u Torontskoj nadbiskupiji. Sakramentalna priprema započinje početkom listopada. Za više informacija, molimo nazovite župni ured ili obratite pažnju na župni vjesnik na početku školske godine.

Eucharist

EUCHARIST - EUHARISTIJA

1322 The holy Eucharist completes Christian initiation. Those who have been raised to the dignity of the royal priesthood by Baptism and configured more deeply to Christ by Confirmation participate with the whole community in the Lord's own sacrifice by means of the Eucharist.

1323 "At the Last Supper, on the night he was betrayed, our Savior instituted the Eucharistic sacrifice of his Body and Blood. This he did in order to perpetuate the sacrifice of the cross throughout the ages until he should come again, and so to entrust to his beloved Spouse, the Church, a memorial of his death and resurrection: a sacrament of love, a sign of unity, a bond of charity, a Paschal banquet 'in which Christ is consumed, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us.'"

from the Catechism of the Catholic Church

1322 Sveta euharistija dovršava kršćansku inicijaciju. Oni naime koji su Krštenjem uzdignuti na dostojanstvo kraljevskog svećeništva te Krizmom dublje suobličeni Kristu, po Euharistiji s čitavom zajednicom sudjeluju u samoj Gospodinovoj žrtvi.

1323 "Naš je Spasitelj na Posljednjoj večeri, one noći kad bijaše izdan, ustanovio euharistijsku žrtvu svoga Tijela i Krvi, da ovjekovjecči kroz stoljeća žrtvu križa, sve dok ne dođe, te da tako Crkvi, svojoj ljubljenoj Zaručnici, povjeri spomen-čin svoje smrti i uskrsnuća: sakramenat pobožnosti, znak jedinstva, vez ljubavi, vazmenu gozbu, 'na kojoj se Krist blaguje, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave'". Euharistija - jer je čin zahvaljivanja Bogu. Rijeci eucharistein (Lk 22,19; 1 Kor 11,24) i eulogein (Mt 26,26; Mk 14,22) podsjećaju na židovske blagoslovne molitve koje - napose one izgovorene za objedom - navješćuju čudesna Božja djela: stvaranje, otkupljenje i posvećenje.

iz Katekizma Katoličke Crkve

In the Croatian Martyrs Church, we prepare children in grade 2 for the sacraments of first Reconciliation and first Communion, which traditionally takes place on White Sunday, that is, the first Sunday after Easter. For additional info, please call parish office or stay tuned through our bulletin.

U Župi Hrvatskih mučenika, pripremamo djecu za sakramente prve Ispovijedi i prve Pričesti, koju tradicionalno imamo na Bijelu nedjelju, to jest nedjelju nakon Uskrsa. Za dodatne informacije, nazovite župni ured ili pratite naš župni vjesnik.

Reconciliation

RECONCILIATION - POMIRENJE

1422 "Those who approach the sacrament of Penance obtain pardon from God's mercy for the offense committed against him, and are, at the same time, reconciled with the Church which they have wounded by their sins and which by charity, by example, and by prayer labors for their conversion."

from the Catechism of the Catholic Church

1422 "Oni koji pristupaju sakramentu Pokore primaju od Božjeg milosrđa oprost uvrede Bogu učinjene i ujedno se pomiruju s Crkvom, koju su svojim grijehom ranili i koja radi za njihovo obraćenje s ljubavlju, primjerom i molitvom".

iz Katekizma Katoličke Crkve

ANOINTING OF THE SICK -

BOLESNICKO POMAZANJE

Anointing

1499 "By the sacred anointing of the sick and the prayer of the priests the whole Church commends those who are ill to the suffering and glorified Lord, that he may raise them up and save them. and indeed she exhorts them to contribute to the good of the People of God by freely uniting themselves to the Passion and death of Christ."

from the Catechism of the Catholic Church

1499 "Svetim pomazanjem bolesnikâ i molitvom svećenikâ cijela Crkva preporučuje bolesne trpećem i proslavljenom Gospodinu, da im olakša boli i da ih spasi, štoviše potiče ih da se slobodno sjedine s Kristovom mukom i smrću i tako doprinesu dobru Božjega Naroda".

iz Katekizma Katoličke Crkve

If you would like us to visit the sick and the elderly, please call the parish office. We do regular visits before Christmas and Easter.

Ako želite da posjetimo bolesne, starije i nemoćne, molimo nazovite župni ured. Obavljamo i redovite posjete prije Božića i Uskrsa.

Holy orders

HOLY ORDERS - SVETI RED

1536 Holy Orders is the sacrament through which the mission entrusted by Christ to his apostles continues to be exercised in the Church until the end of time: thus it is the sacrament of apostolic ministry. It includes three degrees: episcopate, presbyterate, and diaconate.

1536 Sveti Red je sakrament po kojemu se u Crkvi do konca vremenâ nastavlja poslanje što ga je Krist povjerio apostolima: to je dakle sakrament apostolske sluzbe. Ima tri stupnja: biskupstvo, prezbiterat i djakonat.

If you are thinking about becoming a priest or religious sister, please talk to the priests at the parish!

Ako razmišljaš o tome da postaneš svećenik ili redovnica, javi se svećenicima u župi!

OUR VOCATIONS - NASA ZVANJA

Vocations

His Excellency Mons. Petar Rajič

Archbishop Petar Rajič (born 12 June, 1959) is a Roman Catholic Archbishop and Apostolic Nuncio to Angola and São Tomé and PríncipeOrdained a priest on 29 June 1987. Consecrated a bishop on 23 January 2010 by Cardinal Tarcisio Bertone.

Biography in English

Životopis na hrvatskom

Marko Bušić

Born on July 12, 1991 in Mississauga in a family of six children.

Entered into St. Augustine's seminary in 2016. Continued his formation with the Salesian community in 2017. May the Lord guide his way to the priesthood and religious life!

Please reload

bottom of page