top of page

CROATIAN

MARTYRS PARISH

SACRAMENTS - SAKRAMENTI

FROM THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH

THE SEVEN SACRAMENTS OF THE CHURCH

1210 Christ instituted the sacraments of the new law. There are seven: Baptism, Confirmation (or Chrismation), the Eucharist, Penance, the Anointing of the Sick, Holy Orders and Matrimony. the seven sacraments touch all the stages and all the important moments of Christian life:1 they give birth and increase, healing and mission to the Christian's life of faith. There is thus a certain resemblance between the stages of natural life and the stages of the spiritual life.

1212 The sacraments of Christian initiation - Baptism, Confirmation, and the Eucharist - lay the foundations of every Christian life. "The sharing in the divine nature given to men through the grace of Christ bears a certain likeness to the origin, development, and nourishing of natural life. the faithful are born anew by Baptism, strengthened by the sacrament of Confirmation, and receive in the Eucharist the food of eternal life. By means of these sacraments of Christian initiation, they thus receive in increasing measure the treasures of the divine life and advance toward the perfection of charity."

THE SACRAMENTS OF HEALING

1420 Through the sacraments of Christian initiation, man receives the new life of Christ. Now we carry this life "in earthen vessels," and it remains "hidden with Christ in God."1 We are still in our "earthly tent," subject to suffering, illness, and death.2 This new life as a child of God can be weakened and even lost by sin.

1421 The Lord Jesus Christ, physician of our souls and bodies, who forgave the sins of the paralytic and restored him to bodily health,3 has willed that his Church continue, in the power of the Holy Spirit, his work of healing and salvation, even among her own members. This is the purpose of the two sacraments of healing: the sacrament of Penance and the sacrament of Anointing of the Sick.

THE SACRAMENTS AT THE SERVICE OF COMMUNION

1533 Baptism, Confirmation, and Eucharist are sacraments of Christian initiation. They ground the common vocation of all Christ's disciples, a vocation to holiness and to the mission of evangelizing the world. They confer the graces needed for the life according to the Spirit during this life as pilgrims on the march towards the homeland.

1534 Two other sacraments, Holy Orders and Matrimony, are directed towards the salvation of others; if they contribute as well to personal salvation, it is through service to others that they do so. They confer a particular mission in the Church and serve to build up the People of God.

1535 Through these sacraments those already consecrated by Baptism and Confirmation1 for the common priesthood of all the faithful can receive particular consecrations. Those who receive the sacrament of Holy Orders are consecrated in Christ's name "to feed the Church by the word and grace of God."2 On their part, "Christian spouses are fortified and, as it were, consecrated for the duties and dignity of their state by a special sacrament."

IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE

SEDAM SAKRAMENATA CRKVE

1210 Sakramente Novoga zakona ustanovio je Krist; ima ih sedam a to su: Krst, Potvrda, Euharistija, Pokora, Bolesničko pomazanje, Sveti red i Ženidba. Sedam sakramenata tiču se svih razdoblja i važnih trenutaka života kršćanina: po njima vjerski život kršćana se rađa i raste, ozdravlja i prima poslanje. U tom pogledu postoji izvjesna sličnost između razvoja naravnoga i razvoja duhovnoga života.

1212 Sakramentima kršćanske inicijacije, tj. krštenjem, potvrdom i euharistijom, postavljaju se temelji cjelokupnoga kršćanskog života. "Učešće na božanskoj naravi, što je ljudima darovano milođću Kristovom, podrazumijeva stanovitu analogiju s početkom, rastom i održavanjem naravnog života. Pošto su vjernici krštenjem rođeni na novi život, utvrđeni su u njemu po sakramentu potvrde i primaju u euharistiji kruh vječnog života. Tako po sakramentima kršćanske inicijacije primaju sve više i više bogatstva božanskog života i napreduju prema savršenstvu ljubavi".

SAKRAMENTI OZDRAVLJANJA

1420 Po sakramentima kršćanske inicijacije čovjek prima nov Kristov život. Taj novi život, međutim, nosimo "u glinenim posudama" (2 Kor 4,7). I sada je još "skriven s Kristom u Bogu" (Kol 3,3).U svome "zemaljskom domu" (2 Kor 5,1) još smo podložni patnji, bolesti i smrti. Taj novi život Božjeg djeteta može oslabiti, a može se čak i izgubiti grijehom.

1421 Gospodin Isus Krist, liječnik naših dusa i tijela, koji je otpustio grijehe uzetome i vratio mu tjelesno zdravlje, htio je da njegova Crkva, snagom Duha Svetoga, nastavi i djelo njegova liječenja i spašavanja svojih članova. To je svrha dvaju sakramenata ozdravljanja: Pokore i Bolesničke pomasti.

SAKRAMENTI U SLUŽBI ZAJEDNICE

1533 Krst, potvrda i euharistija sakramenti su kršćanske inicijacije. Na njima se zasniva opći poziv svih Kristovih učenika, poziv na svetost i na poslanje evangeliziranja svijeta. Ti sakramenti daju potrebne milosti da se živi po Duhu u ovom životu hodočasnika na putu prema domovini.

1534 Dva druga sakramenta, sveti red i ženidba, usmjereni su k spasenju drugih. A ako pridonose i osobnom posvećenju, to biva po služenju što se iskazuje drugima. Ovi sakramenti daju posebno poslanje u Crkvi i služe za izgradnju Božjeg naroda.

1535 U tim sakramentima vjernici koji su već u krštenju i potvrdi posvećeni za svećeništvo zajedničko svim vjernicima, mogu primiti posebna posvećenja. Oni koji primaju sveti red, u Kristovo se ime "postavljaju da Crkvu hrane riječju i milošću Božjom". A "kršćanski se supruzi jačaju i na neki način posvećuju posebnim sakramentom za dužnosti i dostojanstvo svoga staleža".

bottom of page